Informatie over persoonlijke gegevens
Informatie over persoonlijke gegevens

Beveiligingsbeleid voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij willen u informeren dat de beheerder van persoonlijke gegevens, verkregen in het internetmagazijn van florempol.com, Florempol Company, Przemysław Albin, gevestigd in Sulejów (97-330), ul. Góra Strzelecka 21.

Persoonlijke gegevens zullen door Florempol worden verwerkt tot:

1. Uitvoering van het bestelproces in de winkel.

2. Rekening houden met mogelijke klachtenprocedures.

3. Voor marketingdoeleinden – verzending van de nieuwsbrief – indien de klant tijdens het registratieproces heeft aangegeven deze te willen ontvangen.

De periode waarin de persoonsgegevens worden bewaard:

De verzamelde gegevens worden door de Verkoper voor onbepaalde tijd gebruikt, uitsluitend ten behoeve van het beheer van de Shop. Ze worden niet doorgegeven aan derden, met uitzondering van de omstandigheden beschreven in het Veiligheidsbeleid voor de Verwerking van Persoonsgegevens, punt 10, subpunt 10.3. (Persoonsgegevens kunnen alleen ter beschikking worden gesteld aan entiteiten die volgens de wet bevoegd zijn om ze te ontvangen en aan de betrokken personen).

Rechten van de persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben:

  • het recht op toegang tot de inhoud van zijn persoonsgegevens, d.w.z. het recht om bevestiging te krijgen of de beheerder gegevens en informatie over deze verwerking verwerkt;
  • het recht om gegevens te corrigeren als de door de beheerder verwerkte gegevens onjuist of onvolledig zijn;
  • het recht om de beheerder te verzoeken de gegevens te verwijderen;
  • het recht om van de beheerder te eisen dat hij de gegevensverwerking beperkt;
  • het recht om de gegevens over te dragen, d.w.z. het recht om persoonsgegevens te ontvangen die aan de beheerder zijn verstrekt en deze naar een andere beheerder te sturen;
  • het recht om een klacht in te dienen bij de Poolse toezichthoudende autoriteit of bij de toezichthoudende autoriteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, die bevoegd is voor de gewone verblijfplaats of het werk van de betrokkene of voor de plaats van de vermeende inbreuk op de regels van het BNPR (algemene verordening gegevensbescherming);
  • het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken (zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming vóór de intrekking is uitgevoerd);
  • het recht op menselijke tussenkomst van de beheerder, het recht om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en het recht om een besluit op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking aan te vechten.

De in de punten 1 – 8 genoemde rechten (met uitzondering van punt 6) kunnen onder meer worden uitgeoefend door contact op te nemen met de gegevensbeheerder (adres vermeld in de inleiding, met de opmerking: “Data Protection”) of door contact op te nemen met de gegevensbeheerder per e-mail: florempol.eu@gmail.com

Categorieën gegevensontvangers (entiteiten die persoonsgegevens verwerken voor Florempol): telecommunicatieondernemers, incassobedrijven, banken, postbedrijven, vervoerders, bedrijfsinformatiekantoren, klantenonderzoekbureaus, partners die technische diensten verlenen (bijvoorbeeld ontwikkeling en onderhoud van IT-systemen en websites).

* Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

PRIVACY EN USE POLICY OF COOKIES op de website florempol.com

§ 1 Algemene bepalingen

1. De privacy en het gebruik van cookies op de website florempol.com (hierna te noemen het “Beleid”) is gecreëerd en aangenomen door Florempol.

2. De termen die in het Beleid worden gebruikt, betekenen: Service: internet service pierwszagwiazdka.pl.

1) Gebruiker: entiteit die gebruik maakt van de openbare dienst;

2) Eigenaar: Florempol, ul. Góra Strzelecka 21, 97-330 Sulejów, NIP                 7712627093;

3) Cookies: tekstbestanden, verzonden door de Website en opgeslagen op het eindapparaat van de Gebruiker, die de Gebruiker gebruikt tijdens het surfen op de Website. De bestanden bevatten informatie die nodig is voor de goede werking van de Website. Cookies bevatten meestal de domeinnaam van de website waarvan ze afkomstig zijn, hun opslagtijd op het eindapparaat en hun nummer.

3. Het doel van het beleid is met name:

1) het verstrekken van informatie aan Gebruikers over het gebruik van Cookies in de Dienst, vereist door de wet, met inbegrip van de Telecommunicatiewet;

2) het bieden van bescherming van de persoonlijke levenssfeer aan de gebruikers, voor zover dit voldoet aan de normen en eisen die in de toepasselijke wetgeving zijn vastgelegd.

4. De eigenaar beperkt het verzamelen en gebruiken van informatie over Gebruikers tot het minimum dat nodig is om diensten aan hen te leveren.

5. Om via de Dienst volledige toegang te krijgen tot de inhoud en de diensten die door de Eigenaar worden aangeboden, is het raadzaam om de regels die voortvloeien uit het Beleid te aanvaarden. Acceptatie kan plaatsvinden door middel van software-instellingen die zijn geïnstalleerd in de door de Gebruiker gebruikte apparaat- of serviceconfiguratie.

6. De volgende wettelijke bepalingen zijn onder meer van toepassing:

1) Wet van 16 juli 2004, Telecommunicatiewet (Staatsblad 2017.1907, geconsolideerde tekst zoals gewijzigd);

2) Wet van 18 juli 2002 betreffende de levering van elektronische diensten (Staatsblad 2017.1219, geconsolideerde tekst zoals gewijzigd);

3) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening inzake gegevensbescherming), (Staatsblad L 119 van 4.5.2016) samen met de Poolse verordeningen inzake de bescherming van persoonsgegevens.

4) Wet van 10 mei 2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (Staatsblad 2019, punt 1781, geconsolideerde tekst).

§ 2 Bescherming van de privacy en persoonsgegevens

1. De gegevens van de Gebruikers worden door de Eigenaar verwerkt in overeenstemming met de wet. De door de Eigenaar verkregen persoonlijke gegevens van de Gebruikers worden verwerkt op basis van de toestemming van de Gebruiker of het bestaan van andere voorwaarden die recht geven op gegevensverwerking in overeenstemming met de regelgeving, in het bijzonder het Reglement.

2. De Eigenaar draagt er in het bijzonder zorg voor dat de belangen van de betrokkenen worden beschermd, en ziet er met name op toe dat deze gegevens worden beschermd:

1) verwerkt in overeenstemming met de wet, betrouwbaar en transparant voor de Cliënten en andere betrokkenen;

2) worden verzameld voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden en niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden;

3) adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt;

4) corrigeren en zo nodig actualiseren;

5) worden opgeslagen in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt;

6) worden verwerkt op een wijze die een adequate beveiliging van de persoonsgegevens waarborgt, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, door middel van passende technische of organisatorische middelen.

3. De eigenaar neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen, die zijn aangepast aan de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking en de risico’s van inbreuk op de rechten of vrijheden van personen.

4. De eigenaar streeft naar een systematische modernisering van de IT en van de technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van deze gegevens; hij zorgt er met name voor dat de IT-beschermingsmaatregelen worden bijgewerkt ter bescherming tegen virussen, ongeoorloofde toegang en andere bedreigingen die voortvloeien uit de werking van het IT-systeem en de telecommunicatienetwerken.

5. De Eigenaar kan – onder andere op grond van de wettelijke bepalingen – de volgende persoonsgegevens van de Klant verwerken, die nodig zijn om de inhoud vast te stellen, vorm te geven, te wijzigen of het contract te beëindigen:

1) de naam en de voornamen van de klant;

2) het vaste adres van de woonplaats;

3) het correspondentieadres, indien dit verschilt van het woonadres;

4) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of om de verwerking te beperken;

5) de e-mailadressen van de klant;

6) het telefoonnummer.

6. De Eigenaar kan, met toestemming van de Klant en met het oog op reclame, marktonderzoek en klantengedrag en -voorkeuren, ten behoeve van de resultaten van dit onderzoek, andere gegevens met betrekking tot de Klant verwerken, die niet nodig zijn om de dienst elektronisch te verlenen.

7. Iedere Gebruiker die zijn of haar gegevens op enigerlei wijze aan de Eigenaar ter beschikking heeft gesteld, zal de Eigenaar toegang tot de gegevens en de uitoefening van andere rechten aan de betrokkenen verlenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de personen die deze hebben:

1) het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken;

2) het recht op informatie over hun persoonsgegevens;

3) het recht om controle uit te oefenen op de verwerking van de gegevens, met inbegrip van de voltooiing, bijwerking, correctie en verwijdering ervan;

4) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of deze te beperken;

5) het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit en andere rechtsmiddelen te gebruiken om hun rechten te beschermen.

8. De eigenaar kan op grond van de verordening persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerken, onder meer door middel van profilering. In een dergelijk geval is het doel van de acties van de Eigenaar marketingdoeleinden of de noodzaak om de berichten die naar de Gebruikers worden gestuurd te personaliseren (inclusief het afstemmen van de informatie op de behoeften of verwachtingen van de Gebruiker). De Gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking van zijn gegevens – dit bezwaar kan worden geuit door een bericht te sturen naar het adres van de Eigenaar.

9. De persoon die toegang heeft tot de persoonsgegevens, verwerkt deze alleen op basis van de toestemming of toestemming van de Eigenaar om de verwerking van de persoonsgegevens toe te vertrouwen en alleen in opdracht van de Eigenaar.

10. In verband met de werking van de Dienst maakt de Eigenaar gebruik van de diensten van andere entiteiten, onder meer om het contract met de Gebruiker uit te voeren. 11. Persoonlijke gegevens van de Gebruikers kunnen worden overgedragen a:

1) hostingbedrijf,

2) leverancier van software om de Service te bedienen,

3) Internetprovider,

4) bedrijven die koeriers- of postdiensten aanbieden,

5) aanbieder van het elektronische betalingsplatform,

6) leverancier van factureringssoftware,

7) entiteiten die boekhoudkundige diensten verlenen,

8) de dienstverlener op het gebied van marketing of reclame.

§ 3. Cookies

1. Cookies identificeren de Gebruiker, waardoor de inhoud van de website die hij gebruikt kan worden aangepast aan zijn behoeften. Door zijn voorkeuren te onthouden, kan hij de inhoud die aan hem is geadresseerd, inclusief de advertenties, aanpassen. De Eigenaar maakt gebruik van cookies om een passende standaard voor het gemak van de website te garanderen, en de verzamelde gegevens worden alleen binnen het bedrijf gebruikt om de activiteiten te optimaliseren.

2. Cookies worden gebruikt om:

1) het aanpassen van de inhoud van de Website aan de voorkeuren van de Gebruiker;

2) het optimaliseren van het gebruik van de Website, met name door het herkennen van het eindapparaat van de Gebruiker;

3) het creëren van statistieken;

4) het onderhouden van de gebruikerssessie;

5) de gebruiker te voorzien van reclame-inhoud.

3. De Eigenaar verwerkt statistische informatie over het gebruik van de Service, waaronder informatie over de sessie, het IP-nummer, de hoeveelheid tijd die op de afzonderlijke pagina’s en subpagina’s wordt doorgebracht, het gebruik van afzonderlijke servicefunctionaliteiten, informatie over het apparaat en de internetbrowser. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6, Wet 1, letter f van de verordening, in het wettelijk gerechtvaardigd belang van de beheerder, bestaande uit het vergemakkelijken van het gebruik van de Dienst, het verbeteren van de kwaliteit en de functionaliteit van de geleverde diensten, en de verwerking van deze gegevens is niet in strijd met de rechten en vrijheden van de gebruikers. De informatie over de gebruikers wordt niet voor bijkomende doeleinden gebruikt.

4. Deze gegevens worden verwerkt in het kader van de lopende activiteiten van de Eigenaar, maar niet langer dan 60 dagen na ontvangst van de informatie. Na deze tijd kan de Eigenaar de algemene statistische gegevens verder verwerken, waardoor informatie over individuele gebruikers wordt ontnomen.

5. Let op: in sommige gevallen introduceert de software die door de gebruiker op het eindapparaat is geïnstalleerd voor het surfen op het web (bijvoorbeeld een webbrowser) een standaardopslag van cookies op het eindapparaat van de gebruiker. Gebruikers kunnen hun Cookies-instellingen te allen tijde wijzigen. Deze instellingen kunnen onder andere worden gewijzigd om de automatische Cookie-instellingen te blokkeren of om u telkens te informeren over de plaatsing ervan op uw eindapparaat. Gedetailleerde informatie hierover is beschikbaar in de instellingen en instructies van de software (webbrowser).

6. De Gebruiker kan te allen tijde de optie om cookies te verzamelen uitschakelen of herstellen door de instellingen van zijn apparaat en webbrowser te wijzigen op het gebied van het gebruik van cookies of andere soortgelijke technologieën.

7. Het wijzigen van de instellingen vormt een bezwaar, dat in de toekomst problemen kan opleveren bij het gebruik van de Dienst. Het volledig uitschakelen van de Cookies-optie betekent niet dat u niet in staat zult zijn om de inhoud van de Service te bekijken, met uitzondering van die waarvoor toegang vereist is om in te loggen.

8. Als de instellingen niet worden gewijzigd, worden de gegevens op het eindapparaat van de Gebruiker geplaatst (het gebruik van de Dienst leidt tot automatische plaatsing van Cookies op het eindapparaat van de Gebruiker).

9. Cookies worden niet langer dan 12 maanden op de apparaten van de Gebruiker opgeslagen.

10. De opgeslagen gegevens, die in het eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst, veroorzaken geen configuratiewijzigingen in het eindapparaat van de gebruiker of in de software die in dit apparaat is geïnstalleerd.

11. De informatie over Cookies is ook van toepassing op andere soortgelijke technologieën die in de Dienst worden gebruikt.

§ 4 Klachten

1. Klachten kunnen worden ingediend bij de Eigenaar, in elektronische vorm, op het adres: florempol.eu@gmail.com.

2. Er bestaat de mogelijkheid om in de rechtsbetrekkingen met de consument gebruik te maken van buitengerechtelijke manieren om klachten te behandelen en vorderingen in te dienen, onder meer:

1) de mogelijkheid om geschillen elektronisch op te lossen via het ODR-platform (online geschillenbeslechting), dat beschikbaar is op:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.showng=PL;

2) de mogelijkheid om een minnelijke schikking te treffen voor een gemeenschappelijke rechtbank of andere organen.

3. De eigenaar verbindt zich ertoe de klacht binnen 14 dagen te behandelen.

4. Indien de klacht wordt aanvaard, zal de Eigenaar passende maatregelen nemen.

5. Voor de behandeling van de klacht verwerkt de Eigenaar de persoonsgegevens van de Gebruikers die de klacht indienen, met name het e-mailadres, de naam, de achternaam, de inhoud van de klacht, de omstandigheden van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de klacht, de informatie die is verkregen in de loop van de behandeling van de klacht, met inbegrip van de uitleg van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de klacht. Tijdens de verwerking van de klacht kan de Eigenaar een aantal andere informatie verwerken, waaronder informatie over het gebruik van de Diensten door de Gebruiker, cookies of andere soortgelijke technologieën, informatie over apparaten. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6, Wet 1, letter b van de verordening, met het oog op de verwerking van de klacht en worden verwerkt gedurende de tijd die nodig is voor de behandeling van de klacht en nadat de klachtenprocedure is afgerond voor archiveringsdoeleinden, in overeenstemming met de Boekhoudkundige Wet, indien nodig om zich te verweren tegen mogelijke claims tegen de dienstverlener.

6. Indien een onderzoek wordt ingesteld naar een mogelijke schending van de bepalingen van het reglement, het beleid of de wet, de regels van sociale co-existentie of goede manieren, kan de Eigenaar de persoonsgegevens van de Gebruiker verwerken tot het einde van de lopende procedure en tot het verstrijken van de verjaringstermijn voor vorderingen, die gewoonlijk 3 jaar bedraagt, maar in bijzondere gevallen die door de wet zijn voorzien, kan deze termijn langer zijn. Deze gegevens worden dan verwerkt, met inbegrip van de gegevens die beschikbaar worden gesteld overeenkomstig artikel 6, Wet 1, letter f, van de verordening, d.w.z. in het wettelijk gerechtvaardigde belang van de beheerder bij het instellen van zijn vorderingen op de gebruiker. Het wettelijk gerechtvaardigd belang van de beheerder is dan het doorslaggevende doel met betrekking tot de rechten en vrijheden van de gebruiker.

§ 5 Slotbepalingen

1. Het beleid is aangenomen in opdracht van de eigenaar en treedt in werking op 14.04.2020. De wijziging van de inhoud van het beleid kan op dezelfde manier worden doorgevoerd.

2. Elke afwijking van de polis moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden vastgelegd.

3. Het recht dat van toepassing is op het beleid is het recht van de Republiek Polen.

4. In zaken die niet in de Polis zijn geregeld, zijn de relevante wettelijke bepalingen van toepassing.